Odstąpienie od umowy

  1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia Klienta będącego Konsumentem i EWA podlegają zwrotowi.
  2. Odstąpienie przez Klienta będącego Konsumentem od umowy wymaga złożenia przez Klienta będącego Konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (pobierz dokument). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość dla swojej skuteczności musi zostać wysłane do EWA przed upływem wskazanego powyżej 14-dniowego terminu.
  3. Klient będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić towar do siedziby firmy EWA niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
  4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz zwracany towar należy wysłać na adres:

F.H.U. „EWA” Ewa Bielecka
Piastowska 67
32-651 Łęki

  1. Przesyłkę ze zwracanym towarem Klient będący Konsumentem obowiązany jest wysłać na swój koszt (za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty lub innej instytucji). EWA nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
  2. W razie odstąpienia od umowy płatności dokonane przez Klienta będącego Konsumentem zostaną zwrócone Klientowi będącemu Konsumentem we wskazany przez niego sposób, na podany przez Klienta numer rachunku bankowego, w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania przez EWA towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego Konsumentem dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej. W razie nie podania przez Klienta będącego Konsumentem sposobu dokonania zwrotu uiszczonych płatności, EWA dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący konsumentem.
  3. Zwracany towar winien być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania.
  4. Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.
  5. Zwrot towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej oznacza rezygnację Klienta będącego Konsumentem z udziału w tej akcji promocyjnej, w tym utratę prawa do nabycia towaru na warunkach promocyjnych.
  6. Towary o właściwościach określonych indywidualnie przez Klienta (np. wyroby przeszyte, szyte, haftowane itp.) nie podlegają zwrotom. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje także w pozostałych przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

» Druk zgłoszenia reklamacji