Postępowanie reklamacyjne

  1. EWA dokłada wszelkich starań, aby oferowany przez sklep internetowy towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże gdyby towar posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź był niezgodny z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
  2. W przypadku wadliwości zamówionego towaru, EWA odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, o ile zostanie ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi będącemu Konsumentem.
  3. Klient będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił EWA o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomi EWA niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  4. W przypadku wady towaru Klient zgłaszający żądanie powinien wskazać, wedle swojego wyboru, roszczenie przysługujące mu na mocy przepisów Kodeksu cywilnego.
  5. Klient zgłasza reklamację poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacji (pobierz dokument).
  6. Zgłoszenie reklamacji oraz reklamowany towar należy wysłać na adres:

F.H.U. „EWA” Ewa Bielecka
Piastowska 67
32-651 Łęki 

  1. EWA w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
  2. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar wadliwy zostanie doprowadzony do stanu zgodnego z umową w pierwszej kolejności poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki z wadliwym towarem od Klienta, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Do wykonywania praw z tytułu rękojmi za wady towaru zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
  3. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem odmowy uwzględnienia reklamacji.
  4. EWA nie odpowiada za różnice pomiędzy towarem w rzeczywistości, a na zdjęciu, które wynikają z indywidualnych ustawień komputera Klienta. Mowa tutaj o różnicach kolorów, proporcji, saturacji i innych podobnych parametrów, które mają wpływ na błędne postrzeganie oferowanego towaru przez Klienta.

 

» Druk zgłoszenia reklamacji